golgi apparatus  oil on wood 14" round

golgi apparatus

oil on wood 14" round

 altered arthur  oil on wood 6" x 12"

altered arthur

oil on wood 6" x 12"

 clarity clarence  oil on wood 5.5" x 11.75"

clarity clarence

oil on wood 5.5" x 11.75"

 golgi apparatus  oil on wood 14" round
 altered arthur  oil on wood 6" x 12"
 clarity clarence  oil on wood 5.5" x 11.75"

golgi apparatus

oil on wood 14" round

altered arthur

oil on wood 6" x 12"

clarity clarence

oil on wood 5.5" x 11.75"

show thumbnails